Tomaten

Algemene voorwaarden – Smaakvolsmaak

Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de
  onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zij slechts
  geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Smaakvolsmaak VOF zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er
  rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. De offertes zij vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW (eten) of 21% BTW (verhuur/personeel/alcohol), tenzij
  anders vermeld.
 5. De looptijd van een optie op een catering is 3 weken.

 

Betaling

 1. Betaling middels pin wanneer deze aanwezig is, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Smaakvolsmaak VOF gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
 3. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

Annuleringen

 1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 3. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

Schade

 1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
 2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.
 3. Smaakvolsmaak VOF stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
 4. Materialen/Eigendommen van Smaakvolsmaak VOF dienen bij overnachting droog weggezet te worden.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP – norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. Smaakvolsmaak VOF is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degene die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Smaakvolsmaak VOF.

Levering

 1. Bestellingen boven de 15 personen binnen een straal van 30km worden gratis bezorgd.
 2. Bij bestellingen onder de 15 personen binnen een straal van 30km wordt €. 0,50 per kilometer
 3. Bij bestellingen welke verder dan 30kilometer worden bezorgd, wordt €. 0,50 per kilometer berekend.
 4. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijfsadres.
 5. Bij grote leveringen boven de €. 1.000,- aanbetaling van 25%.